Advokat Thomas Jæger

DIN SIKKERHED:

Advokat Thomas Jæger er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater og medarbejdere er omfattet af firmaets ansvars-forsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring, policenr. 674 21.162. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed ud-øvet af advokat Thomas Jæger eller dennes medarbejdere uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes som et fast salær. Hvis sagen har en særlig karakter, kan salæret fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelig-hed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Advokatfirmaet Thomas Jæger anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Thomas Jæger er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. rets-plejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside

Vi er medlem af:

FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK